ALGEMENE VOORWAARDEN van Meer-Web te Hoofddorp (hierna te noemen Meer-Web) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoofddorp onder nummer 56414110

Artikel 1 Definities 

In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.A Meer-Web: Meer-Web gevestigd te (2131 RG) Hoofddorp aan Schweitzerstraat 44.

1.B Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon (ook wel particuliere respectievelijk zakelijke Opdrachtgever genoemd) die tegenover Meer-Web door een bestelling als opdrachtgever, huurder of afnemer optreedt en waarmee Meer-Web dientengevolge een overeenkomst heeft gesloten of het voornemen heeft een overeenkomst te sluiten. Hieronder wordt mede verstaan de persoon of entiteit die feitelijk van de service gebruik maakt. In deze leveringsvoorwaarden wordt ervan uitgegaan dat opdrachtgever en afnemer één en dezelfde persoon zijn. Indien de opdrachtgever niet tevens de afnemer is, staat de opdrachtgever hoofdelijk in voor de nakoming van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

1.C Downtime: De periode dat een service niet beschikbaar is.

1.D Uptime: De periode (berekend over jaar) dat een service beschikbaar is, buiten geplande werkzaamheden aangegeven door Meer-Web.

1.E. Hosting: Services die Meer-Web ter beschikking stelt aan de opdrachtgever ten behoeve van het versturen en ontvangen van E-mail, het aanhouden van een website of webserver en overige diensten van Meer-Web.

1.F Managed Dedicated hosting: het ter beschikking stellen van resources en/of ruimte voor exclusief gebruik door de opdrachtgever.

1.G (Managed) Shared hosting: het ter beschikking stellen van bepaalde resources en/of ruimte om die gedeeld wordt met andere klanten.

1.H Domeinnaam: de unieke aanduiding van een internetadres die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een website of een e-mail adres.

1.I Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie die schriftelijk dan wel per e-mail is bevestigd en/of contractuele band tussen Meer-Web en opdrachtgever die gericht is op het verschaffen van diensten door Meer-Web aan opdrachtgever. Elektronische geplaatste orders zijn hieronder uitdrukkelijk begrepen.

1.J Self Secure Portal (ofwel SSP)
Control panel waarin administratie gebeurd van de gegevens van klanten, contracten en werkzaamheden.

1.K Wijzigingen:
Wijzigingen in prijzen en algemene voorwaarden mag Meer-Web doorvoeren zoals deze wettelijk zijn toegestaan.

1.L Vastleggen gegevens
De Opdrachtgever gaat akkoord met het vastleggen van NAW, telefoon gegevens en email adres in de volgende systemen:
* Self Secure Portal
Bovenstaande genoemde opgeslagen gegevens worden enkel en alleen intern gebruikt en niet gedeeld of verhandeld met derden.
Bij opzegging van een contract kunnen op aanvraag alle opgeslagen gegevens in bovenstaande alle systemen geanonimiseerd dan wel verwijderd worden. Een totaal overzicht van alle opgeslagen gegevens zijn op te vragen via info@meer-web.nl.

1.M Dataverkeer: alle datastromen van en naar de webruimte van de opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer E-mail, FTP verkeer en web-verkeer (HTTP / HTTPS).

Artikel 2 Abonnementen
2.A Contractuele diensten worden per jaar afgenomen en moeten vooraf voldaan worden.

2.B Betaling gaat vooruit per periode. Deze worden verlengd wanneer de nieuwe periode door de opdrachtgever zijn voldaan.

2.C Bij abonnementen worden de limieten aangehouden die vermeld worden op de website van Meer-Web. Bij overschrijden van deze limieten zal een nacalculatie worden doorgevoerd.

2.C.I Bij limiet overschrijvingen wordt de volgende prijs berekend:
– Schijfruimte: €0,50/GB (GigaByte)
– Netwerkverkeer: €5,-/TB (TeraByte)

Artikel 3 Services

3.A Uptime
Uptime wordt berekend over een kalender jaar waarbij geplande onderhoudsperiodes worden afgetrokken.

3.B Downtime
Downtime wordt berekend wanneer een service niet beschikbaar is zonder toedoen van de Opdrachtgever.
Onbeschikbaarheid door door derden vallen niet onder de algemene voorwaarden 3.B

3.C Maintenance Window (onderhoudsperiode)
Meer-Web heeft een wekelijks onderhoudsperiode op maandag ochtend tussen 05:00 en 08:00.

Artikel 4 Ondersteuning

4.A Gratis Support kosten “Abonnement Extra”
Wanneer de Opdrachtnemer het abonnement “Extra” afneemt zit hier 2 uur gratis ondersteuning bij. Deze 2 uur zijn alleen te gebruiken voor wijzigingen en ondersteuning op de betreffende service. Nieuwe projecten en wijzigingen met betrekking tot nieuwe functionaliteiten vallen hier niet onder. Openstaande support uren worden niet meegenomen naar de volgende kalendermaand en zullen komen te vervallen. Periodiek onderhoud aan de website vallen ook onder deze uren.

4.B Backup
Backup bestanden worden 14 dagen bewaard en zijn op aanvraag beschikbaar.

4.C Garantie
Tot 7 dagen na de ondersteuning is er gratis advies en garantie. Hieronder vallen geen nieuwe mutaties/virussen/malware door eigen handelen van de Opdrachtgever of nieuwe meldingen die niet bij de oorspronkelijke aanvraag werden ingediend. Bij software of website ontwikkeling geldt hier 1 maand voor bij geen mutaties aan de code door derden.

Artikel 5 Uurtarief

5.A Uurtarief
Meer-Web heeft een uurtarief van €60,- per uur, exclusief BTW.
Tussen 08:00 en 18:00 uur is dit 100% (€60,- / uur).
Tussen 18:00 en 00:00 uur is dit 150% (€90,- / uur)
Tussen 00:00 en 08:00 uur is dit 200% (€120,- / uur)

5.B Feestdagen
Op feestdagen geld de gehele dag het percentage van 200%.

5.C Tijdszone
Bovenstaande tijden vallen in CE(S)T Amsterdam.

Artikel 6 Betaling

6.A Betalingstermijn
Er wordt bij Meer-Web een betalingstermijn aangehouden van 2 weken (14 dagen).

6.B Betalingsherinnering
Indien het betalingstermijn van 14 dagen wordt overschreden zal er een eerste herinnering verstuurd worden, deze zal binnen 14 dagen voldaan moeten worden.
Wanneer het betalingstermijn van de herinnering wordt overschreden zal het product of dienst op non-actief worden gezet. Kosten die uit deze werkzaamheden komen zullen gefactureerd worden als zijnde administratiekosten.

Na betaling zal het product of dienst weer beschikbaar worden gemaakt.

6.C BTW
BTW wordt apart op de factuur vermeld.

Artikel 7 Malwarebytes

6.A Licentie
Meer-Web is verkoper van Malwarebytes te Santa Clara, Verenigde Staten.
De opdrachtgever/consument is hierdoor klant bij Meer-Web.
Het verlengen van licentie loopt direct via Meer-Web.

6.B Verlengen licentie
De afgenomen licentie wordt niet automatisch verlengd. Meer-Web zal de opdrachtgever of consument binnen 90 dagen voor het verlopen van de licentie benaderen of deze licentie verlengd moet worden.

6.C Verantwoording
Meer-Web is niet verantwoordelijk voor het missen of niet herkennen van Malware (Virussen, backdoors, cryptoware e.d.) waar schade uit komt.
Malwarebytes is een product van Malwarebytes waar Meer-Web geen invloed op heeft

28-Februari-2021 Versie 1.3