Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Meer-Web te Hoofddorp (hierna te noemen Meer-Web) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoofddorp onder nummer 56414110

Artikel 1 Definities 

In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.A Meer-Web: Meer-Web gevestigd te (2131 RG) Hoofddorp aan Schweitzerstraat 44.

1.B Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon (ook wel particuliere respectievelijk zakelijke Opdrachtgever genoemd) die tegenover Meer-Web door een bestelling als opdrachtgever, huurder of afnemer optreedt en waarmee Meer-Web dientengevolge een overeenkomst heeft gesloten of het voornemen heeft een overeenkomst te sluiten. Hieronder wordt mede verstaan de persoon of entiteit die feitelijk van de service gebruik maakt. In deze leveringsvoorwaarden wordt ervan uitgegaan dat opdrachtgever en afnemer één en dezelfde persoon zijn. Indien de opdrachtgever niet tevens de afnemer is, staat de opdrachtgever hoofdelijk in voor de nakoming van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

1.C Downtime: De periode dat een service niet beschikbaar is.

1.D Uptime: De periode (berekend over jaar) dat een service beschikbaar is, buiten geplande werkzaamheden aangegeven door Meer-Web.

1.E. Hosting: Services die Meer-Web ter beschikking stelt aan de opdrachtgever ten behoeve van het versturen en ontvangen van E-mail, het aanhouden van een website of webserver en overige diensten van Meer-Web.

1.F Managed Dedicated hosting: het ter beschikking stellen van een server voor exclusief gebruik door de opdrachtgever.

1.G Dataverkeer: alle datastromen van en naar de webruimte van de opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer E-mail, FTP verkeer en web-verkeer (HTTP / HTTPS).

1.H Domeinnaam: de unieke aanduiding van een internetadres die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een website of een e-mail adres.

1.I Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie die schriftelijk dan wel per e-mail is bevestigd en/of contractuele band tussen Meer-Web en opdrachtgever die gericht is op het verschaffen van diensten door Meer-Web aan opdrachtgever. Elektronische geplaatste orders zijn hieronder uitdrukkelijk begrepen.

1.J Self Secure Center
Control panel waarin administratie gebeurd van de gegevens van klanten, contracten en werkzaamheden.

1.K Wijzigingen:
Wijzigingen in prijzen en algemene voorwaarden mag Meer-Web doorvoeren zoals deze wettelijk zijn toegestaan.

1.L Vastleggen gegevens
De Opdrachtgever gaat akkoord met het vastleggen van NAW, telefoon gegevens en email adres in de volgende systemen:
* Self Secure Center
Bovenstaande genoemde opgeslagen gegevens worden enkel en alleen intern gebruikt en niet gedeeld of verhandeld met derden. Een totaal overzicht van alle systemen met opgeslagen gegevens zijn op te vragen via info@meer-web.nl.
Bij opzegging van een contract kunnen op aanvraag alle opgeslagen gegevens uit alle systemen verwijderd. Voor een overzicht van geregistreerde gegevens dient contact opgenomen te worden met info@meer-web.nl

Artikel 2 Abonnementen
2.A Abonnementen worden per jaar afgenomen. Deze opzegging dienen deze 1 kalendermaand voor de verstrijk datum schriftelijk (mogelijk via email) te worden opgezegd. Betaling gaat vooruit per periode. Deze worden verlengd wanneer de nieuwe periode door de opdrachtgever is betaald.

2.B De Opdrachtgever gaat akkoord met inschrijving voor de nieuwsbrief. Deze gegevens worden niet gedeeld en enkel gebruikt als informatief medium voor Meer-Web en worden niet gedeeld met 3e partijen.

Artikel 3 Services

3.A Uptime
Uptime wordt berekend over een kalender jaar waarbij geplande onderhoudswindows worden afgetrokken.

3.B Downtime
Downtime wordt berekend wanneer een service niet beschikbaar is zonder toedoen van de Opdrachtgever.
Onbeschikbaarheid door foutieve code in de website/applicatie of mutaties door derden vallen niet onder de algemene voorwaarden 3.B

3.C Bandbreedte
Wanneer het bandbreedte limiet wordt overschreven zal er naheffing berekend worden pro rato (€2/1GB). De berekening van dataverkeer is in te zien in het control panel van de Opdrachtgever, Meer-Web zal hier ook voortijdig informeren.

Artikel 4 Ondersteuning

5.A No-Cure-No-Pay
Wanneer Meer-Web het aangemelde probleem niet op kan lossen zal dit onder no-cure-no-pay garantie vallen. Deze ondersteuningskosten zullen dan vervallen, mits dit wel door Meer-Web opgelost kan worden. Reiskosten zullen wel in rekening worden gebracht.

5.B Gratis Support kosten “Abonnement Extra”
Wanneer de Opdrachtnemer het abonnement “Extra” afneemt zit hier 2 uur gratis ondersteuning bij. Deze 2 uur zijn enkel te gebruiken voor standaard wijzigingen en ondersteuning op bestaande services die worden afgenomen. Nieuwe projecten en maatwerk vallen hier niet onder. Openstaande support uren worden niet meegenomen naar de volgende kalendermaand en zullen komen te vervallen. Werkzaamheden vanuit Meer-Web aan de website worden ook onder deze uren geboekt.

5.C Backup
Backup bestanden worden 21 dagen bewaard.

5.D Garantie
Tot 7 dagen na de ondersteuning is er gratis advies en garantie. Hieronder vallen geen nieuwe mutaties/virussen/malware door eigen handelen van de Opdrachtgever of nieuwe meldingen die niet bij de oorspronkelijke aanvraag werden ingediend. Bij website ontwikkeling geldt hier 1 maand voor bij geen mutaties aan de code door derden.

11-Maart-2019 Versie 1.8