Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Meer-Web te Hoofddorp (hierna te noemen Meer-Web) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoofddorp onder nummer 56414110

Artikel 1 Definities 

In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.A Meer-Web: Meer-Web gevestigd te (2131 RG) Hoofddorp aan Schweitzerstraat 44.

1.B Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon (ook wel particuliere respectievelijk zakelijke Opdrachtgever genoemd) die tegenover Meer-Web door een bestelling als opdrachtgever, huurder of afnemer optreedt en waarmee Meer-Web dientengevolge een overeenkomst heeft gesloten of het voornemen heeft een overeenkomst te sluiten. Hieronder wordt mede verstaan de persoon of entiteit die feitelijk van de service gebruik maakt. In deze leveringsvoorwaarden wordt ervan uitgegaan dat opdrachtgever en afnemer één en dezelfde persoon zijn. Indien de opdrachtgever niet tevens de afnemer is, staat de opdrachtgever hoofdelijk in voor de nakoming van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

1.C Downtime: De periode dat een service niet beschikbaar is.

1.D Uptime: De periode (berekend over jaar) dat een service beschikbaar is, buiten geplande werkzaamheden aangegeven door Meer-Web.

1.E. Hosting: Services die Meer-Web ter beschikking stelt aan de opdrachtgever ten behoeve van het versturen en ontvangen van E-mail, het aanhouden van een website of webserver en overige diensten van Meer-Web.

1.F Managed Dedicated hosting: het ter beschikking stellen van een server voor exclusief gebruik door de opdrachtgever.

1.G Dataverkeer: alle datastromen van en naar de webruimte van de opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer E-mail, FTP verkeer en web-verkeer (HTTP / HTTPS).

1.H Domeinnaam: de unieke aanduiding van een internetadres die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een website of een e-mail adres.

1.I Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie die schriftelijk dan wel per e-mail is bevestigd en/of contractuele band tussen Meer-Web en opdrachtgever die gericht is op het verschaffen van diensten door Meer-Web aan opdrachtgever. Elektronische geplaatste orders zijn hieronder uitdrukkelijk begrepen.

1.J Self Secure Center
Control panel waarin administratie gebeurd van de gegevens van klanten, contracten en werkzaamheden.

1.K Wijzigingen:
Wijzigingen in prijzen en algemene voorwaarden mag Meer-Web doorvoeren zoals deze wettelijk zijn toegestaan.

1.L Vastleggen gegevens
De Opdrachtgever gaat akkoord met het vastleggen van NAW, telefoon gegevens en email adres in de volgende systemen:
* Self Secure Center
Bovenstaande genoemde opgeslagen gegevens worden enkel en alleen intern gebruikt en niet gedeeld of verhandeld met derden.
Bij opzegging van een contract kunnen op aanvraag alle opgeslagen gegevens in bovenstaande alle systemen geanonimiseerd dan wel verwijderd worden. Een totaal overzicht van alle systemen met opgeslagen gegevens zijn op te vragen via info@meer-web.nl.

Artikel 2 Abonnementen
2.A Diensten worden per jaar afgenomen. Opzeggingen dienen 1 kalendermaand voor de verstrijk datum schriftelijk te worden opgezegd.
Indien de opzegging te laat is zullen gemaakte kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever.

2.B Betaling gaat vooruit per periode. Deze worden verlengd wanneer de nieuwe periode door de opdrachtgever is voldaan.

Artikel 3 Services

3.A Uptime
Uptime wordt berekend over een kalender jaar waarbij geplande onderhoudswindows worden afgetrokken.

3.B Downtime
Downtime wordt berekend wanneer een service niet beschikbaar is zonder toedoen van de Opdrachtgever.
Onbeschikbaarheid door foutieve code in de website/applicatie of mutaties door derden vallen niet onder de algemene voorwaarden 3.B

3.C Maintenance Window (onderhoudsperiode)
Meer-Web heeft een wekelijks maintenance window op maandag ochtend tussen 05:00 en 08:00.

Artikel 4 Ondersteuning

4.A Gratis Support kosten “Abonnement Extra”
Wanneer de Opdrachtnemer het abonnement “Extra” afneemt zit hier 2 uur gratis ondersteuning bij. Deze 2 uur zijn enkel te gebruiken voor standaard wijzigingen en ondersteuning op bestaande services die worden afgenomen. Nieuwe projecten en maatwerk vallen hier niet onder. Openstaande support uren worden niet meegenomen naar de volgende kalendermaand en zullen komen te vervallen. Werkzaamheden vanuit Meer-Web aan de website worden ook onder deze uren geboekt.

4.B Backup
Backup bestanden worden 14 dagen bewaard.

4.C Garantie
Tot 7 dagen na de ondersteuning is er gratis advies en garantie. Hieronder vallen geen nieuwe mutaties/virussen/malware door eigen handelen van de Opdrachtgever of nieuwe meldingen die niet bij de oorspronkelijke aanvraag werden ingediend. Bij website ontwikkeling geldt hier 1 maand voor bij geen mutaties aan de code door derden.

Artikel 5 Uurtarief

5.A Uurtarief
Meer-Web heeft een uurtarief van €60,- per uur, exclusief BTW.
Tussen 08:00 en 18:00 uur is dit 100% (€60,- / uur).
Tussen 18:00 en 00:00 uur is dit 150% (€90,- / uur)
Tussen 00:00 en 08:00 uur is dit 200% (€120,- / uur)

5.B Vakantiedagen
Op feestdagen geld de gehele dag het percentage van 200%.

5.C Tijdszone
Bovenstaande tijden vallen in CET/CEST Amsterdam.

5.D BTW vermelding
BTW wordt niet apart op de factuur vermeld, dit zit verrekend in het totaal bedrag.

Artikel 6 Betaling

6.A Betalingstermijn
Er wordt bij Meer-Web een standaard betalingstermijn aangehouden van 2 weken (14 dagen).

6.B Betalingsherinnering
Indien het betalingstermijn van 14 dagen wordt overschreden zal er een eerste herinnering verstuurd worden, deze zal binnen 14 dagen voldaan moeten worden.
Wanneer het betalingstermijn van de herinnering wordt overschreden zal het product of dienst op non-actief worden gezet. Kosten die uit deze werkzaamheden komen zullen gefactureerd worden als zijnde administratiekosten.

Na betaling zal het product of dienst weer beschikbaar worden gemaakt.

15-Augustus-2019 Versie 1.12